Zakazy obowiązujące na terenie KPK
Zakazy obowiązujące na terenie KPK
 

Na obszaze Krajeńskiego Parku Krajobrazowego zakazuje się:


1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.);


2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;


3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;


4) pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, z wyłączeniem terenów żwirowni określonych w załącznikach nr 4 i 5 do uchwały w sprawie KPK;


5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;


6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;


7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej, z wyłączeniem terenów określonych w załącznikach nr 6 i 7 do uchwały w sprawie KPK;


8) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodnobłotnych;


9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;


10) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;


11) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;


12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych;


13) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach  wodnych.

 

Opublikowane przez: Mirosław Łebek | Data wprowadzenia: 2012-12-07 09:34:51 | Data modyfikacji: 2022-06-21 11:12:30.
Data wprowadzenia: 2012-12-07 09:34:51
Data modyfikacji: 2022-06-21 11:12:30
Opublikowane przez: Mirosław Łebek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Krajeński Park Krajobrazowy
ul. Pocztowa 2
89-410 Więcbork
Kierownik Jednostki
p.o. mgr inż. Remigiusz Popielarz
Kontakt:
Tel: (052) 389 64 85
Fax: (052) 389 64 85
e-mail: krajenskiparkkrajobrazowy@wp.pl