Formy ochrony przyrody w KPK
Formy ochrony przyrody w KPK
Formy ochrony przyrody w KPK 

REZERWATY PRZYRODY


- Rezerwat „Lutowo” – rezerwat utworzony w 1963 r. w celu zachowania unikatowego boru bagiennego o powierzchni 19,39 ha. Drzewostan tworzy głównie sosna zwyczajna z domieszką brzozy omszonej. Na specjalną uwagę zasługuje liczna obecność w runie gatunku reliktowego bażyny czarnej. Gatunki chronione to: rosiczka okrągłolistna, narecznica grzebieniasta, fiołek torfowy, turzyca bagienna, bobrek trójlistkowy, widłak jałowcowaty.


- Rezerwat „Gaj Krajeński” – utworzony w 1965 r. o powierzchni całkowitej 10,04 ha. Celem ochrony jest drzewostan bukowo-dębowy na siedlisku grądowym z charakterystycznym runem. Świat roślin chronionych reprezentuje m.in. lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, kokoryczka okółkowa, przylaszczka pospolita.


- Rezerwat „Buczyna” – utworzony w 2000 r., obejmuje obszar lasu bukowego o powierzchni 20,01 ha. Celem ochrony jest zabezpieczenie zespołu buczyny pomorskiej. Najcenniejszym elementem drzewostanu są okazałe buki oraz podrost bukowy, miejscami o zwarciu przekraczającym 80%. Występują tu rośliny chronione m. in.: lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, kopytnik pospolity, marzanka wonna.


- Rezerwat „ Dęby Krajeńskie” – obejmuje las grądowy z drzewostanem dębowo-bukowym o powierzchni 45,83 ha. Ze względu na duże ocienienie dna lasu naturalne odnowienia są nierównomierne. Podszyt jest słabo rozwinięty, dlatego w rezerwacie panuje szczególna atmosfera, na którą największy wpływ mają potężne pnie i korony sędziwych drzew. Roślinność runa jest typowa dla tego typu lasu liściastego, spośród roślin chronionych najliczniej występuje: lilia złotogłów, przylaszczka pospolita, kokoryczka okółkowa, marzanka wonna, kopytnik pospolity. - Rezerwat „Jezioro Wieleckie”


– rezerwat utworzony w 2005 r. Obejmuje zbiornik wodny oraz tereny przyległe o łącznej powierzchni 102,76 ha. Stanowi on ostoje wielu gatunków chronionego ptactwa (gęś zbożowa, gęś białoczelna, łabędź krzykliwy, orzeł bielik, perkoz, perkozek, bocian czarny, żuraw, kania ruda) w tym gatunków objętych Polską Czerwoną Księgą Zwierząt (bąk, bączek, wąsatka, podróżniczek).


ZESPÓŁ PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWY „TORFOWISKO MESSY”


Szczególnym przykładem bogatych zasobów przyrodniczych KPK jest Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Torfowisko Messy” utworzony w 1997 roku. Jest to obszar o powierzchni 634,45 ha obejmujący w przeważającej części torfowisko oraz bór bagienny. Występuje tu wiele chronionych gatunków roślin i zwierząt jak np.: rosiczka okrągłolistna, modrzewnica zwyczajna, wełnianka pochwowata, turzyca bagienna, widłak spłaszczony, bagno zwyczajne, kalina koralowa, purchawica olbrzymia, sromotnik bezwstydny, szmaciak gałęzisty, żmija zygzakowata.


POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE GMIN WCHODZĄCYCH W GRANICE KPK


Na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego znajduje się ponad 100 pomników przyrody w skład których wchodzi ponad 1000 obiektów i są to głównie drzewa.


UŻYTKI EKOLOGICZNE NA TERENIE GMIN WCHODZĄCYCH W GRANICE KPK


Na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego występuje ponad 100 użytków ekologicznych. Są to głównie: - bagna, - łąki, - tereny trwale zabagnione, - wody stojące, - pastwiska, - jary, trzcinowiska.


OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU


Krajeński Park Krajobrazowy jest przyrodniczo związany z czterema istniejącymi obszarami chronionego Krajobrazu:


- Obszar Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich (1800 ha),


- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Kamionki (1000 ha),


- Obszar Chronionego Krajobrazu Ozy Wielowickie (815 ha),


- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Sępolenki (650 ha). 


OBSZAR NATURA 2000


- Dolina Łobżonki (przy granicy KPK), PLH 300040. Powierzchnia 5894,45 ha.

 

Opublikowane przez: Mirosław Łebek | Data wprowadzenia: 2012-12-07 09:27:54 | Data modyfikacji: 2020-03-02 13:41:29.
Data wprowadzenia: 2012-12-07 09:27:54
Data modyfikacji: 2020-03-02 13:41:29
Opublikowane przez: Mirosław Łebek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Krajeński Park Krajobrazowy
ul. Pocztowa 2
89-410 Więcbork
Kierownik Jednostki
p.o. mgr inż. Remigiusz Popielarz
Kontakt:
Tel: (052) 389 64 85
Fax: (052) 389 64 85
e-mail: krajenskiparkkrajobrazowy@wp.pl